Sayın Üyelerimiz;   Tarih : 15.10.2006
    No : 18
    Özü : 2.Dağıtım Hk.
 
           I - 2. Kısım Tasfiye Payı Dağıtım Kararına Geliş Süreci :

           Vakfımız tasfiye kararının alındığı 20.04.2003 tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl sonra ve 22.03.2004 tarihinde 1. Kısım Tasfiye Payı ödemeleri kapsamında, 14.798 üyemize ya da varislerine toplam 250 Milyon YTL (Trilyon TL) ödenmiş, kalan yaklaşık 25 Milyon YTL tutarındaki kısım ise ihtiyat olarak ayrılmıştı.

 

          Üyelerimiz ve Tasfiye Genel Kurulu’nu oluşturan delegelerin oy birliği ile alınan tasfiye kararı; 22.03.2004 tarihinde yapılan 1. Kısım tasfiye payı ödemesinden sonra, tamamı tasfiye payına olan itirazlar nedeniyle açılan davaların birinci türünde, (yaklaşık 350 üyemiz) sadece tasfiye payının yetersizliği öne sürülerek kendileri için mahkemelerce hesap yaptırılması ve aradaki farkların ödenmesi talep edilmiştir. Bu davaların büyük çoğunluğu tamamlanmak üzere olup, şu ana kadar alınan kararlar tasfiye hesaplamasının yerinde olduğu yönündedir. Bu tür davalar için ihtiyat ayrılmış olduğundan tasfiye süreci yönünden şu anda bir engel teşkil etmesi  söz konusu değildir.

 

          İkinci türdeki davalar ise çeşitli duyurularımızda da belirtildiği gibi, Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan ve pay hesaplamalarına itiraz yanında, esas olarak alınan tasfiye kararının iptali, Vakfa kayyım atanması ve Tasfiye sürecinde alınmış kararların yok sayılması talepli, 32 kişi tarafından açılan, daha sonra müdahillerle 364 davacıya ulaşan 2004/246 Esas sayılı tek bir davadan oluşmaktadır.

 

          Belirtilen dava, 2004 yılında açılmış olmakla birlikte, dava içeriğinde ileri sürülen taleplerin mesnetsiz kabul edilmesi ve zaten 1 ve 3 aylık zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması nedeniyle, tasfiye çalışmalarına aralıksız devam edilmiştir. Ancak anılan Mahkemece görevlendirilen bilirkişinin tamamlayıp sunduğu ve Tasfiye Kurulumuza 2006 yılının başında tebliğ edilen bilirkişi raporunda, tasfiye kararının alındığı Genel Kurulun, yetkisiz delegelerle (tüm delegelerin son seçimlere göre, görev sürelerinin dolduğu iddiasıyla) toplanmış olduğu,  dolayısıyla bu kararın yok hükmünde sayılması gerektiği ve Tasfiye Kurulunun da yetkisinin bulunmadığı görüşlerinin yer aldığı görüldüğünden; hukukçularımızdan da alınan görüşler doğrultusunda, tasfiye sürecini sakatlamamak amacıyla, daha önce alınan kararların zorunlu olarak icrası ve rutin işler dışında, sözü edilen davanın 27.09.2006 tarihli duruşmasına kadar önemli sayılabilecek bir icraat yapılamamış ve dava sürecinin netleşmesi beklenmiştir.

 

           Bu arada davacı tarafın uzlaşma talebinde bulunması üzerine, davacı üyelerin tekliflerinin incelenmesi ve değerlendirilmesine karar verilmiştir. Mahkemece tanınan 14.03.2006-30.04.2006 arası bir buçuk aylık süre zarfında, karşı taraf avukatının sunmuş olduğu tekliflerin, 20.04.2003 tarihli Genel Kurul’ da kabul edilen ve Tasfiye Kurulu’nu bağlayan Tasfiye Usul ve Esasları çerçevesinde karşılanması olanağının bulunmadığı,  aksine uygulamanın Tasfiye Kurulu’nun sorumluluğunu gerektireceği anlaşılmış ve dava sonucunun beklenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

 

           Ancak bu sürede, hiçbir şekilde kabul edilmeyen bilirkişi değerlendirmelerine itiraz edilmiş, davacı tarafın uzlaşma talebi üzerine yapılan  müzakerelerin sonuçsuz kalması  nedeniyle, Mahkemece 11.05.2006 tarihli duruşmada, 3 kişilik daha geniş kapsamlı yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur.

 

           Yargılamaya devam edilmesi neticesinde, Mahkeme tarafından tayin edilen, akademisyen ve hukukçulardan oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen raporda özetle; önceki bilirkişi raporunun aksine, 20.04.2003 tarihli Genel Kurulu oluşturan delegelerin yetkili olduğu, dolayısıyla alınan tasfiye kararının  hukuka uygun bulunduğu, ayrıca Genel Kurulun oluşumu ve burada alınan kararların iptali için gerekli olan 1 ve 3 aylık dava açma sürelerinin geçirildiği ve bu açıdan zamanaşımı bulunduğu tespit ve değerlendirmelerine yer verilmiştir.

 

            Durum böyle olunca, önceki bilirkişi raporunun olumsuzluğu dikkate alınarak, ara verme zorunluluğu doğan 2.Kısım Tasfiye Payı Dağıtımına yönelik çalışmalara, son bilirkişi raporunun içeriği ve hukuk müşavirliğinin bu konudaki olumlu değerlendirmesinin yanı sıra önceki dağıtımdan bu yana oluşan likit varlıklar da göz önünde bulundurularak, devam edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

 

            Üyelerimize gönderilen Tasfiye ve Paylaştırma Üye El Kitapçığında da belirtildiği gibi Vakfın, 31.12.2003 tarihine göre, iştirak bilançolarında Vakıf hisselerine tekabül eden, öz varlıkları da  dikkate alınarak hesaplanan konsolide Vakıf öz varlığı, 338 Milyon YTL tutarındadır.  Yapılan 250 Milyon YTL’lik 1. Kısım Tasfiye Payı ödemelerinden sonra, konsolide Vakıf öz varlığı,  88 Milyon YTL’na düşmüştür.

 

            Dağıtımdan sonra kalan ihtiyat nakdin (Yaklaşık 25 Milyon YTL) değerlendirilmesi ve gayrimenkul-iştirak satışlarından sonra, 30.09.2006 tarihli Vakıf  nakit durumu ise 154.7 Milyon YTL’na ulaşmış olup, sadece nakit bazında 6 katı aşkın bir büyüme sağlanmıştır.  Söz konusu tutarın 8 Milyon YTL’si  sağlık fonuna ait olup,  bu fonda 9.414 üye hak sahibidir. Bunun için ayrılacak, 0.8 Milyon YTL ihtiyat payından sonra,  7.2 Milyon YTL’lik kısmı, sağlık fonu olarak ayrıca dağıtıma tabi tutulacaktır.

 

            Tasfiye Kurulumuz yeni dağıtım sürecini başlattığından, 14.10.2006 tarihinde Danışma Kurulu ve Vakıf Eski Organ Üyeleri ile birlikte, tüm Genel Kurul Üyelerini Ankara’da toplantıya çağırmış, gelişmeler hakkında genel bilgiler verildikten sonra, Vakıf Bilançosundaki değişimlere paralel olarak HÜAK’ın 2. Kısım Tasfiye Payı Dağıtımı konusundaki hesaplamaları tartışılmış ve katılan tüm delegelerce de benimsenerek 19.10.2006 tarihinden itibaren nakit dağıtımına başlanması kararlaştırılmıştır.

 

            2. Kısım  Tasfiye  Payı  ödemelerine  esas  30.09.2006  tarihli  Vakıf  bilançosunda likit varlıkların, 154.7 milyon YTL olduğu, bu tutardan tedbir konulan üyelere  ait  tasfiye  payları karşılığı  2,2  milyon YTL’nin  ve  yine halihazırda, ekonomideki mevcut kırılganlık ve riskler nedeniyle YTL’ye dönüşümü düşünülmeyen döviz mevcudu 23.2 milyon YTL ihtiyat ile Vakıf cari ve öngörülemeyen  giderlerine  karşılık 1.1 milyon YTL olmak üzere toplam, 26.5 Milyon YTL’nin düşülmesinden sonra kalan, 128,2  Milyon YTL’nin; 7.2  Milyon  YTL’sinin  sağlık  fonu, kalan 121  Milyon  YTL’nin ise  2.  Kısım  Genel  Tasfiye  Payı  olarak  ödenmesi  planlanmış  iken,  yukarıda   belirtilen 14.10.2006 tarihli toplantıda, dağıtım tutarının sağlık  fonu  ile  beraber  ve  gerekirse  döviz  varlığından  ihtiyaç duyulacak  kadar  bir  tutarın  YTL’ye  dönüştürülerek  toplam  nakit  dağıtımının  134,2  Milyon  YTL   üzerinden yapılması talep edilmiştir. Genel Kurul Delegelerinin  bu  talebi  dikkate  alınarak  yeni  dağıtımın, 7,2 Milyon YTL sağlık fonundan, 127 Milyon YTL’nin ise normal tasfiye fonundan yapılması kararlaştırılmıştır.

 

             II- Dağıtım Usul ve Esasları :

            Yukarıda bahsi geçen kitapçıkta da belirtildiği gibi, 22.03.2004 tarihinde yapılan nakit dağıtımı, 20.04.2003 tarihli tasfiye bilançosundaki 230.9 Milyon YTL’lik öz kaynak esas alınmak suretiyle, HÜAK tarafından hesaplanan tasfiye payları üzerinden 250 Milyon YTL olarak gerçekleştirilmişti. Belirtilen bilanço tarihinden sonraki gayrımenkul ve iştirak satışları, HÜAK’ın 20.04.2003 tarihli Vakıf bilançosuna göre öz varlık içerisinde hesapladığı gayrımenkul ve iştirak değerlerinin üzerinde gerçekleştiğinden, söz konusu varlıkların değer artışları da dikkate alınarak, üyelerin 2. Kısım Tasfiye Payları HÜAK tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla önceki dağıtım payı ve dağıtılan nakit tutarlarıyla oransal karşılaştırma yapmak da yanıltıcı sonuçlar doğuracaktır.

            Ayrıca, sağlık fonunda biriken 8 Milyon YTL’nin, 7.2 Milyon YTL’lik kısmı,  Tasfiye Genel Kurulu’nda alınan karar uyarınca ve Tasfiye ve Paylaştırma Üye El  Kitapçığında da belirtildiği üzere; 2003 yılında bu fona aidat ödeyen üyelere ve ödedikleri aidat miktarına göre hesaplanarak ödenecektir. Dolayısıyla 2. Kısım Tasfiye ödemeleri içerisinde, bu fona üye olup aidat ödeyenlerin payı da bulanacağından, aidat ödemeyip hak sahibi olmayan üyelerle bu fondan pay alacak üyelerin toplam tasfiye payları farklı olabilecektir. Keza, sağlık fonuna aidat ödeyenlerden, Banka’da sözleşmeli statüde çalışmaya devam edenler, yüksek sözleşme ücreti üzerinden sağlık fonu aidatı ödediklerinden, bu üyelerin sağlık fonu tasfiye payları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personele nazaran daha yüksek olabilecektir. Diğer taraftan, 2003 yılından önce emekli olup, bu yıl içinde sağlık aidatı yatırmamış olanlar ile 2003 yılı itibariyle bu fona üye olmayanların  sağlık fonu tasfiye payı bulunmamaktadır.

             2. Kısım Tasfiye payı ödemeleri, banka şubesine ibraz edilecek T.C. Vatandaşlık numarası, Nüfus Cüzdanı veya ehliyet aslı, Verasetli ödemeler için, ayrıca Veraset ilamı ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, Vekaletle yapılacak ödemelerde ise yukarıdaki belgelere ek olarak Vekaletname aslı karşılığında, 19.10.2006 tarihinde ve Bankaca alınacak “İbraname”ye istinaden yapılacaktır. (Belgelerin birer fotokopisi Vakfa gönderileceğinden, işlemlerin seri halde tamamlanması için fotokopi ile gidilmesinde yarar bulunmaktadır.)

             Tasfiye payları üzerinde, haciz, tedbir, ihtiyati haciz vb. takyidat olan üyelerimiz ile her ne sebeple olursa olsun, tasfiye paylarını ödeme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde almayan üyelerin tasfiye payları, daha önce yapıldığı gibi, Vakfımız tasarrufunda ancak üye adına açılacak vadeli mevduat hesaplarında tutulacak, vadeleri hitamında otomatik olarak temdit edilecek, takyidatın kaldırılmasına ilişkin belge ile Vakfa müracatı halinde, söz konusu hesabın ana parası ve faizi hak sahibi üyeye ödenecektir.

 

            III- Gayrimenkul ve İştirak Satışları :

 

a)      Gayrimenkul Satışları :

Tasfiye ve Paylaştırma Üye El Kitapçığı ile Vakfımıza ait Web sitesinde (www.halkbankvakfi.org.tr)  ve Tasfiye Usul ve Esaslarının “IV – Gayrimenkuller ve Satış İşlemleri” başlığı altında yer alan usul ve esaslara göre ekteki tabloda bulunan gayrimenkullerin satışı gerçekleştirilmiş, bunun karşılığında Vakıfça 8.595.000 YTL, iştirakimiz Halk Emlak A.Ş. tarafından da 12.428.000 YTL olmak üzere toplam 21.023.000 YTL tutarında (KDV hariç) tahsilat yapılmış; Ek: Tablo 1’de görüleceği üzere, defter değerleri ile satış değerleri arasında 14.649.871,67 YTL net satış geliri elde edilmiştir.

Diğer taraftan, tabloda özellikle Halk Emlak A.Ş.’ye ait bazı gayrimenkullerde defter değeri ile satış değeri arasında negatif fark olduğu görülmektedir. Söz konusu farklar, bu gayrimenkullerin; rayiç değerleri altında satışından kaynaklanmamakta, Tasfiye ve Paylaştırma Üye El Kitapçığının 41. sayfasında da vurgulandığı üzere, daha çok Gayrımenkul Ekspertiz ve Yatırım Ortaklığına dönüştürülmek üzere kurulan bu şirketin aktifine gerçek değerlerinin üzerinde kayıtlanmasından ileri gelmektedir.

b)      İştirak Satış ve Tasfiye İşlemleri :

Tasfiye sürecinden başlayarak günümüz itibariyle, tasfiye edilmeyen, satılmayan  ya da tasfiye sürecine girmeyen iştirakimiz bulunmamaktadır. Halen Halk Emlak A.Ş. ve Turvak A.Ş.’nin tasfiye çalışmaları devam etmekte, diğer tüm iştiraklerimizin tasfiye veya satış işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu tasfiye ve satışlara ilişkin özet tablo ektedir. (Ek: 2) Buna göre; kayıtlı değeri 30.827.231,81 YTL olan iştiraklerimizin satışı veya tasfiyesinden bu güne kadar toplam 85.677.848,87 YTL satış değeri ve 54.850.617,06 YTL net satış geliri elde edilmiştir. Söz konusu satış bedellerinin tamamı nakden tahsil edilmiştir. İştiraklerden Birlik Sigorta A.Ş., Birlik Hayat Sigorta A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Leasing A.Ş.’de bulunan Vakfımız hisseleri, bu şirketlerde önemli ölçüde ortaklık payı bulunan T. Halk Bankası A.Ş’ye; Olgun Çelik A.Ş. ise İstanbul’da faaliyet gösteren bir çelik firmasına satılmıştır.(Firma adının açıklanmasını istememektedir.) Bu satışlar için 60 kişiden oluşan Tasfiye ve Paylaştırma Danışma Kurulu ve Vakıf Eski Organları Üyelerinin de olumlu görüşleri alınmıştır. Ekli listede yer almayan Halk İşletme A.Ş., Halk Emlak A.Ş’ye devredilmiştir.

Gayrimenkullerimizin büyük bir bölümünü bünyesinde bulunduran Halk Emlak A.Ş. ile  küçük bir payımızın bulunduğu Turvak Turizm Ticaret San. A.Ş.’nin tasfiye işlemleri devam etmektedir. Öte yandan, Halk Emlak A.Ş.’den, Vakfımızın tasfiye alacağına mahsuben toplam 18 Milyon YTL tahsil edilerek, 2. Kısım Tasfiye Payı ödemelerine dahil edilmiştir. 

Gerek gayrimenkul ve gerekse iştiraklere ilişkin satışlar da günü gününe Vakfın Web sitesinde ilan edilmiştir.

 

IV – Vakfın Mevcut Mal Varlığı ;

Vakfımızın  31.12.2005  tarihli  YMM onaylı  bilanço ve gelir tablosu ile aylık nakit durumu Web sitesinde ilan edilmiş, 30.09.2006 tarihli bilançosu ise ekte sunulmuştur. (Ek: 3)

Ekli bilançodan da görüleceği üzere,  Vakfımızın  30.09.2006  tarihi  itibariyle  öz  varlığı  182.7  Milyon YTL’dir.  Yukarıda  belirtilen  toplam  134,2 Milyon YTL.lik tutarın 2. Kısım Tasfiye Payı dağıtımından sonra, 48.5 Milyon YTL bilanço öz  varlık  değeri  kalacaktır.  Ancak,  bilançodaki  kayıtlı  değerlerin  altında   veya   üzerinde satışlar  gerçekleşebileceğinden ,  belirtilen özvarlık değeri bu değişimlere göre artacak veya azalabilecektir. Bir fikir vermesi bakımından,  Vakfımıza ve  Halk Emlak A.Ş.  adına  kayıtlı kalan gayrimenkullere ilişkin bilgilere ekli tabloda yer verilmiştir. (Ek : 4)  Söz  konusu  tabloda  yer  alan  tahmini  değerlere,  en  son  yapılan  ekspertiz değerlerinden en yüksek  olanı  baz  alınarak  yer  verilmiştir.  Belirtilen  gayrimenkullerin  baz  alınan  ekspertiz değerleri esas alınarak satışına devam edilmekte ve  1 yıllık süresi  dolan  ekspertizler güncellenmektedir.  Buna göre, ekli tablo incelendiğinde en yüksek  ekspertiz  değerleri toplamının 61.7 Milyon YTL olduğu görülmektedir.  2. Kısım Tasfiye Payı ödemelerinden sonra, 2,2 YTL’lik  takyidatlı  üye  alacakları hariç, kalacak olan 18,3 Milyon YTL   likit  varlık  da  dikkate  alındığında,  yaklaşık 80 Milyon YTL  tahmini  brüt  Vakıf  varlığının kalacağı açıktır. Ekspertiz  değerlerini de  yansıttığı  için,  bilanço öz varlık  değerine  göre daha  gerçeğe  yakın olan bu  rakam, esasında  müteakip  ve  nihai  dağıtım  için en iyimser  tahmini  Vakıf  Malvarlığını  vermektedir.  Bu  bakımdan üyelerimizin, belirtilen rakamlar üzerinde daha büyük beklentiler içerisine girmemeleri gerekmektedir.

Bundan  sonraki  gelişmeler de,  günü gününe  Vakfın  web  sitesinde  duyurulacak olup, ihtiyaç  olması halinde ve istisnai olarak, üyelerimize ayrıca yazılı duyuru gönderilecektir. Söz konusu  duyuruların  üyelerimizin tümünün eline geçebilmesi için, adres değişikliklerinin mutlaka Vakfa bildirilmesi gerekmektedir.

 

 
Ek  :  1- ) Satılan Gayrimenkuller
        2- ) Satılan veya Tasfiye Edilen İştirakler
        3- ) 30.09.2006 Tarihli Bilanço
        4- ) Kalan Gayrimenkullerimiz
 
 
 
                                                                                                 Saygılarımızla,
                                                                                                                               TASFİYE HALİNDE
                                                                                                                    T.HALKBANKASI PERSONELİ
                                                                                                                           YARDIMLAŞMA VAKFI
                                                                                                     TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA YÜRÜTME KURULU
 
                                                                                                                 İlhan AKAY                         Cevat BEKİN
                                                                                                                 Başkan Yrd.                                    Başkan